מעבר לתוכן מרכזי
מדיניות הדיבידנד

מדיניות הדיבידנד

בחודש מאי 2010, קיבל דירקטוריון החברה החלטה בדבר אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה, בכפוף לעמידת החברה בתנאים הדרושים לכך על-פי כל דין, ובכלל זה מבחני חלוקת דיבידנד, הקבועים בסעיף 302 לחוק החברות ובכפוף לעמידת החברה בהתחייבות פיננסיות, קיימות ועתידיות, של החברה כלפי צדדים שלישיים, תחלק החברה, מדי שנה, כדיבידנד לבעלי מניותיה, עד 33.3% מהרווח הנקי מפעילות שוטפת המצטבר של החברה על-פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה הידועים במועד קבלת ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.

חלוקת הדיבידנד תיעשה בכפוף למצב תזרים המזומנים של החברה, בכפוף למידת היזקקות החברה למזומן ובכפוף לצורכי מימון פעילות החברה כפי שיהיו באותו מועד ו/או צורכי מימון פעילות החברה העתידיים, והכול על-פי שיקול הדעת הבלעדי של דירקטוריון החברה.

הכרזה על חלוקת הדיבידנד על-פי המדיניות לעיל, יכול שתעשה פעם אחת בשנה ו/או מידי רבעון, על יסוד הדוחות הכספיים הסקורים או המבוקרים של החברה, בהתאם לשיקול דעת דירקטוריון החברה.

דירקטוריון החברה יהיה רשאי, בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים, לשנות את שיעור הדיבידנד האמור לעיל או להחליט שלא לחלק דיבידנד כלל.